REGULAMIN

REGULAMIN

korzystania ze strony internetowej

 

 

1. Niniejszy Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej („Regulamin”) wydany został przez SUPORT sp. z o.o. s.k. ( SUPORT ) z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 141 B , kod: 40-154 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego  pod numerem KRS 0000685538 NIP: 634-289-91-36.

 

2. Regulamin określa warunki, na jakich SUPORT udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze stron internetowych („Strona”) SUPORT, w tym z zawartych w nich treści lub narzędzi lub z świadczonych w ten sposób usług.

 

3. Korzystanie z niniejszej Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne. Każda osoba korzystająca ze strony www.jbl.com.pl zwana dalej Użytkownikiem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.

 

4. Prawa do Strony jako całości przysługują SUPORT, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do SUPORT lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane na Stronie. Nie wolno jej w żaden sposób zmieniać, powielać, modyfikować, wprowadzać własnych rozwiązań bez pisemnej zgody SUPORT.

 

5. Usługi i treści dostępne na Stronie dostępne są dla wszystkich odwiedzających z wyjątkiem usług lub treści wymagających rejestracji, na co wskazuje jednoznacznie treść właściwej podstrony internetowej.

 

6. W trakcie korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji na temat plików cookies używanych przez SUPORT dostępnych jest w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.jbl.com.pl

 

7. Użytkownicy Strony mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.2016. 266 ).

 

8. Korzystanie ze Strony odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a SUPORT, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego.

 

9. Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

 

10. SUPORT dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Strony, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność.

 

11. Korzystanie ze Strony oraz zawartych na niej treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody SUPORT.

12. Przeglądanie niektórych części Strony o ograniczonym dostępie wymaga założenia konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik musi dokonać rejestracji, podając pełne i dokładne informacje określone w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik będzie również musiał wybrać hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dochowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie operacje i działania dokonywane za pośrednictwem tego konta. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować SUPORT o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub innego naruszenia zakresu bezpieczeństwa. SUPORT nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku wykorzystania jego hasła lub konta przez osoby trzecie.Wypełnienie formularza kontaktowego w sposób poprawny oznacza zgodę Użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez SUPORT w celach statystycznych i marketingowych, a także zgodę Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

 

13. Informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika będą przechowywane w bazie danych SUPORT. Informacje mogą być administrowane i używane przez właściwe podmioty w SUPORT, przez co należy rozumieć także podmioty, którym SUPORT w odpowiednim zakresie powierzy administrowanie danych.

Za wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej, informacje przekazane przez Użytkownika nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej, chyba że SUPORT uzyska na to zgodę Użytkownika. 
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez SUPORT na potrzeby niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej, jak również w celu nawiązania i wymiany kontaktów dotyczących obsługi wszelkich produktów oferowanych i realizowanych przez SUPORT.

 

14. Jeżeli Użytkownik chce, aby SUPORT zaprzestał wysyłania spersonalizowanych ofert lub informacji, może o tym powiadomić SUPORT za pomocą funkcji rezygnacji podanej w email lub na stronie konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik chce, aby SUPORT usunął jego dane, może powiadomić o tym dezaktywując całkowicie swoje konto.

Należy zwrócić uwagę, że informacje pozwalające na identyfikacje Użytkownika podane w zamówieniach w sklepie internetowym lub w zgłoszeniach serwisowych będą, o ile Użytkownik nie utworzy również konta lub nie zapisze się na promocje, wykorzystywane wyłącznie do wypełniania naszych zobowiązań wobec Użytkownika.


15. Wszelkie informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika podane SUPORT poprzez niniejszą Stronę są chronione wszelkimi prawami mającymi w tym zastosowanie. Jednak Użytkownik nie powinien przesyłać do SUPORT za pomocą Strony żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie informacje lub materiały, jakie on sam lub inne osoby działające w jego imieniu podadzą SUPORT, nie będą uważane za poufne lub prawnie zastrzeżone. Podając wszelkie takie informacje lub materiały do SUPORT Użytkownik całkowicie przekazuje na rzecz SUPORT wszelkie prawa własności intelektualnej do takich informacji i materiałów. SUPORT takie informacje i materiały może swobodnie wykorzystywać, powielać, prezentować, wykonywać publicznie, przekazywać, dystrybuować, modyfikować, dokonywać cesji i licencjonować. Ponadto, Użytkownik zgadza się, ze SUPORT może swobodnie wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje lub know-how, które Użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekażą SUPORT. Użytkownik ponadto gwarantuje, ze nie poda żadnych informacji lub materiałów do SUPORT, które są obraźliwe, szkalujące, szykanujące innych, zawierające groźby, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z jakimkolwiek prawem mającym zastosowanie, lub zawierających materiały stanowiące własność innego podmiotu. SUPORT, według własnego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.


16. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Strony i dostępnych treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej admin@jbl.com.pl. Wystąpienie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem wystąpienia, w przeciwnym wypadku SUPORT może pozostawić skargę bez rozpoznania. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od ich otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną.

 

17. SUPORT dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże SUPORT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.

 

18. SUPORT dokłada wszelkich starań, aby narzędzia i usługi świadczone na Stronie były dostępne nieprzerwanie funkcjonowały prawidłowo, jednak SUPORT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się narzędziami i usługami.

 

19. SUPORT dokłada wszelkich starań, aby Strona była wolna od złośliwego oprogramowania, jednak SUPORT nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze stron w systemie teleinformatycznym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych.

 

20. SUPORT nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność ze Stroną zarówno po stronie SUPORT jak i osób korzystających ze Strony.

 

21. SUPORT nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania ze Stron, w tym za skutki blokady lub anulowania rejestracji przez SUPORT.

 

22. SUPORT nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez użytkownika informacji zamieszczonych na Stronie. SUPORT nie odpowiada za szkody lub straty użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez użytkownika ze Strony odbywa się na jego własne ryzyko.

 

23. SUPORT jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Stronie. O zmianach Regulaminu SUPORT informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu na Stronie w zakładce „Regulamin”. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.

 

24. SUPORT może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych na Stronie.

 

25. SUPORT zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu.

 

26. SUPORT nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej Stronie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez SUPORT. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.

 

27. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.