Regulamin konkursu JBL&Toyota
Regulamin konkursu JBL&Toyota
KONKURSY
06.04.2017

REGULAMIN KONKURSU

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie JBL&Toyota(dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w konkursie jest firma Suport sp. z o. o. sp. k., ul. Pijarska 9, 40-750 Katowice

3. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

 

II Uczestnicy konkursu

 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

 

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 

1. Konkurs obejmuje stworzenie autorskiego mixu muzycznego w specjalnie zaaranżowanym stanowisku umieszczonym na stoisku marki Toyota w ramach targów Poznań Motor Show 2018, a następnie udostępnienie stworzonego mixu na swojej tablic na profilu na portalu społecznościowym Facebook i oznaczenie go hashtagami #JBLmix #ToyotaCHR (między hashtagami konieczne jest umieszczenie spacji). Dla osób, które stworzą i opublikują mix muzyczny, a następnie zaprezentują go przedstawicielowi JBL na targach przewidziane zostały nagrody w postaci słuchawek JBL (do wyczerpania zapasów), a następnie gadżety. Wszystkie opublikowane i opatrzone hashtagiem #JBLmix posty zostaną opublikowane na fanpage’u Organizatora – JBL (PL).

2. Ponadto osoby, które spełnią wszystkie warunki z pkt. 1, a następnie do niedzieli (8 kwietnia 2018 r.) prześlą link do swojego posta z mixem JBL na adres admin@jbl.com.pl zawalczą o trzy dodatkowe nagrody w postaci głośników bezprzewodowych JBL. Opublikowany post musi być widoczny na tablicy jako post publiczny co najmniej do końca kwietnia 2018 roku. Pod koniec kwietnia jury JBL spośród nadesłanych linków wybierze trzy mixy, które uzna za najlepsze przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wybrane mixy zostaną nagrodzone głośnikami bezprzewodowymi JBL: JBL Clip 2 (trzecie miejsce), JBL Flip 3 Black Edition (drugie miejsce) oraz JBL Charge 3 (pierwsze miejsce). Jeśli post zostanie oznaczony hashtagami w nieprawidłowy sposób, jego autor/ka może zostać pominięty/ta podczas wybierania zwycięzców.

3. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

4. Czas trwania konkursu określa się czas trwania targów Poznań Motor Show (06-08.04.2017), natomiast głośniki bezprzewodowe JBL można wygrać do końca kwietnia 2018 roku.

5. Przystąpienie uczestnika do konkursu, oznacza akceptację regulaminu i zgodę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage JBL (PL) znajdującym się na adresie facebook: https://www.facebook.com/pages/JBLPL

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Suport Sp. z o. o. sp. k., ul. Pijarska 9, 40-750.Katowice. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook na fanpage https://www.facebook.com/pages/JBLPL wraz ze zdjęciem z moim wizerunkiem w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

6. Nagrodami w konkursie są słuchawki JBL oraz gadżety JBL, które zostaną wręczone przez Organizatora w trakcie trwania targów Poznań Motor Show w dniach 06-08.04.2018 oraz bezprzewodowe głośniki JBL, które przesłane zostaną pocztą/kurierem do dnia 10 maja 2018 roku.

7. Organizator przyzna nagrodę po potwierdzeniu opublikowania mixu wraz z prawidłowymi hashtagami na tablicy użytkownika w portalu Facebook.

8. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do poinformowania przedstawiciela firmy oraz okazania mu posta na swoim profilu w trakcie targów.

10. Usunięcie posta związane jest z rezygnacją odebrania nagrody.

11. Nagrody w postaci słuchawek oraz gadżetów przyznane w Konkursie zostaną wydane w dniu trwania pikniku.

 

IV Odpowiedzialność

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook,

h) zamieszczenia i wysyłania zdjęcia bez zgody osoby wykonującej zdjęcie,

i) zamieszczenia i wysyłania zdjęcia znalezionego w Internecie,

j) zamieszczenia zdjęcia nie nawiązującego do tematyki konkursu.

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

V Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Suport Sp. z o. o. sp. k., ul. Pijarska 9, 40-750 Katowice. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. Zmianami).

 

VI Tryb składania reklamacji

 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników poprzez e-mail Organizatora na adres admin@jbl.com.pl.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji wiadomością e-mail.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

 

VII Postanowienia końcowe

 

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od 06.04.2018 roku do 30.04.2017 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.