POLITYKA
PRYWATNOŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest SUPORT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Katowicach (40-750) ul. Pijarska 9.

 

Dane kontaktowe:

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: admin@jbl.com.pl  lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych

 

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania:

Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

Dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a - udzielona zgoda.

Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą

 

Okres przez który dane będą przechowywane:

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonych celów, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione trzecim w celach, o których mowa powyżej /w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, usług transportowych, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Ci prawo:

1.     Dostępu do swoich danych osobowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii danych osobowych, jakie posiadamy na Twój temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

2.     Sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych. Możesz uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Ciebie dotyczą, a które my przechowujemy.

3.     Usunięcia danych osobowych. Możesz żądać skasowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem i nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto masz  prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie danych osobowych, jeżeli korzystasz z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).

4.     Ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.

5.     Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto informujemy, że:

1.     Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

2.     Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

3.     Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.