Konkurs na projekt koszulki z logo JBL!
KONKURSY

Ogłaszamy konkurs na projekt koszulek z logo JBL. Do wygrania jest nagroda pieniężna o wartości 3000 zł. Projekty nadsyłać należy do 27 lutego br. na adres info@jbl.com.pl w temacie wpisując „Konkurs – koszulki”.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie sześciu grafik na koszulki, które prezentować będą sześć różnych gatunków muzycznych – rock, jazz, hip-hop, reggae, blues oraz muzykę klasyczną – z dyskretnie wkomponowanym w nie logotypem marki JBL i przesłanie ich na adres info@jbl.com.pl w terminie do 27 lutego br. Projekty powinny być przygotowane w jak najlepszej jakości, minimalnie 300 DPI. Maksymalne wymiary projektu to 33x40 cm. Prace powinny zostać przygotowane w krzywych i zapisane w formacie JPG, psd, svg, PDF lub crt.

Przesyłając projekty należy pamiętać, by w mailu podać imię i nazwisko autora projektu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Do maila załączyć należy również podpisane i zeskanowane Oświadczenie (załącznik numer 1), które pobrać można poniżej.

 

Oświadczenie do pobrania.

Regulamin konkursu do pobrania.

Logo JBL color.

Logo JBL black.

Logo JBL color format .ps

Logo JBL black format .ps

 

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs na projekt koszulki z logo JBL”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest firma SUPORT z siedzibą w Katowicach, wyłączny dystrybutor sprzętu konsumenckiego koncernu Harman (zwany dalej Organizatorem).

1.2 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

1.3 Projekty graficzne w wersji elektronicznej należy nadsyłać w okresie do 27.02.2015 r. (włącznie) na adres info@jbl.com.pl.

1.4 Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych i mogą w nim samodzielnie uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5 Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

2. ZASADY KONKURSU

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie sześciu grafik na koszulkę i przesłanie ich do Organizatora.

2.2 Przygotowane prace powinny być projektami obejmującymi graficzne przedstawienie sześciu gatunków muzycznych z wkomponowanym w nie dyskretnie logotypem marki JBL. Gatunki muzyczne do zaprezentowania to: rock, jazz, hip-hop, reggae, blues, muzyka klasyczna.

2.3 Logotyp marki JBL powinien zostać pobrany ze strony internetowej www.jbl.com.pl, z zakładki dotyczącej konkursu i wykorzystany z uwzględnieniem pola ochronnego oraz bez ingerencji w jego formę.

2.4 Zgłoszenie powinno zawierać sześć projektów grafiki na sześć koszulek (po jednym projekcie na jedną koszulkę) w jak najlepszej jakości, minimalnie 300 DPI. Maksymalne wymiary projektu to 33x40 cm lub mniejsze. Prace powinny zostać przesłane w krzywych, w formacie JPG, psd, svg, PDF lub crt pocztą mailową na adres Organizatora: info@jbl.com.pl w temacie wpisując „Konkurs – koszulki”.

2.5 Wiadomość elektroniczna zawierająca projekty winna być ponadto uzupełniona o: imię i nazwisko autora projektu, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.6 Z konkursu wyłącza się prace zgłaszane i nagradzane w innych konkursach.

2.7 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom prac konkursowych.

 

3. JURY I OCENA

3.1 Do dnia 13.03.2014 r. Jury Konkursowe wyłoni zwycięzców.

3.2 Przy ocenie projektów konkursowych Jury Konkursowe brać będzie pod uwagę: oryginalny i unikalny charakter projektu, wymiar artystyczno-estetyczny, wymiar techniczny. Projekty mogą w niekonwencjonalny sposób wykorzystywać logo marki JBL, lecz nie mogą ingerować w formę logotypu.

3.3 Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury Konkursu. Jury przyzna jedną nagrodę główną (I miejsce).

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną informację na www.jbl.com.pl oraz przesyłając uczestnikom wiadomość e-mail.

3.5 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na www.jbl.com.pl.

3.6 Nagrodzona osoba zostanie poinformowana o wynikach Konkursu drogą mailową oraz telefoniczną.

 

4. NAGRODY

4.1 Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna o wartości 3000 zł.

4.2 Nagroda może być odebrana przez osobę nagrodzoną osobiście w siedzibie Organizatora lub przekazana przelewem na wskazany numer konta bankowego.

4.3 Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o ciężary o charakterze publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy na www.jbl.com.pl oraz na swoim facebooku www.facebook.com/JBLPoland, na co uczestnicy- przystępując do udziału w Konkursie- wyrażają zgodę.

 

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Zwycięzca/Zwycięzcy konkursu przenosi/szą nieodpłatnie na Organizatora konkursu własność pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności:

5.1.1. w zakresie utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich, wytwarzanie egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika;

5.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

5.1.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.1.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności prezentowania pracy konkursowej w Internecie. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Decyzje Jury Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.2 Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem oświadczenia zawartego w punkcie 7.1 niniejszego regulaminu.

6.3 Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed ogłoszeniem wyników Konkursu, co wiąże się z możliwością rezygnacji Uczestników z udziału w Konkursie.

6.6 W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.7 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o których mowa w pkt. 2.7 Regulaminu, jak również możliwość nie przyznania nagrody głównej z uwagi na niski poziom nadesłanych prac.

6.8 Organizator zastrzega sobie prawo podziału nagrody konkursowej pomiędzy większą ilość Uczestników w momencie wyboru projektów różnych gatunków muzycznych od różnych Uczestników z zastrzeżeniem, że za jeden projekt graficzny danego gatunku muzycznego przysługuje nagroda pieniężna o wartości 500 zł.

 

7. OŚWIADCZENIA

7.1 Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że :

  1. akceptuje niniejszy Regulamin;

  2. jest autorem projektu, który zgłasza do udziału w Konkursie;

  3. prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie projektów je przedstawiających również dla celów reklamowych Konkursu.

  4. przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane projekty, a które osoby trzecie mogły kierować przeciwko Organizatorom Konkursu.

  5. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego projektu przez Organizatora w dowolnym czasie i formie, w tym do druku dowolnej liczby egzemplarzy, do zamieszczenia ich w Internecie, do utrwalania, zwielokrotniania wszelkimi technikami .

  6. wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. oraz o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133 poz. 883). Oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumie i w pełni akceptuje.

 

8. KOMUNIKACJA

8.1 Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.jbl.com.pl

8.2 W razie dodatkowych pytań dotyczących Konkursu należy kontaktować się mailowo na adres: info@jbl.com.pl.