Chlupnij wodą z JBL w Dolinie Trzech Stawów!
Chlupnij wodą z JBL w Dolinie Trzech Stawów!
KONKURSY
25.08.2016

W niedzielę, 28 sierpnia, w godzinach od 10 do 16 zapraszamy do Doliny Trzech Stawów, gdzie odbędą się zawody Etixx Silesiaman Triathlon. Wśród wielu atrakcji będzie tam można między innymi wziąć udział w konkursie „Chlupnij wodą z JBL w Dolinie Trzech Stawów!”.

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Chlupnij wodą z JBL” (dalej: „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony wspólnie przez firmę Suport (zwany dalej: „Organizatorem”) oraz Holistix Sports Group (zwaną dalej Współorganizatorem).

3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

4. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Suport, ul. Pijarska 9, 40-750 Katowice.

5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs obejmuje wstawienie zdjęcia lub filmu, na którym gdy słuchasz muzyki z wodoodpornym głośnikiem JBL Charge 3, ktoś oblewa Cię wodą. Zdjęcie/film należy opublikować na swoim Facebooku z hashtagami #chlupnijwoda #jbl #silesiaman (post musi być publiczny) oraz przesłać Organizatorowi na adres admin@jbl.com.pl. Spośród zaprezentowanych i przesłanych zajęć/filmów jury wybierze dwa, które nagrodzone zostaną odpowiednio 1 głośnikiem JBL Charge 3 lub 1 głośnikiem JBL Clip 2.

2. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

3. Czas trwania konkursu określa się na dzień 28 sierpnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 16.00.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu, oznacza akceptację regulaminu i zgodę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz na publikację przesłanego przeze mnie zdjęcia/filmu, a także na publikację wizerunku osoby na zdjęciu na fanpage JBL (PL) znajdującym się na adresie facebook: www.facebook.com/JBLPoland.

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest firma Suport, ul. Pijarska 9, 40-750 Katowice. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook na fanpage www.facebook.com/JBLPoland w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

5. Nagrodami w konkursie są 1 głośnik JBL Charge 3 lub 1 głośnik JBL Clip2.

6. Organizator przyzna nagrodę 2 osobom które wyślą zdjęcie/film na adres admin@jbl.com.pl, spośród przesłanych zdjęć/filmów jury wybierze dwa, które zostaną nagrodzone.

7. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

8. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook następujących danych:

a) Imię i nazwisko,

b) Data urodzenia,

c) Adres zamieszkania,

d) Numer kontaktowy.

9. Brak wysłania wiadomości w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

10. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą lub kurierem do 7 dni.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z awarii Facebook lub innych przyczyn od niego niezależnych.

3. Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z awarii Facebook lub innych przyczyn od niego niezależnych.

4. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

5. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook,

h) zamieszczenia i wysyłania zdjęcia/filmu które nie jest jego autorstwa,

i) zamieszczenia i wysyłania zdjęcia/filmu które nie zostało wykonane przez użytkownika,

i) zamieszczenia i wysyłania zdjęcia/filmu znalezionego w Internecie,

k) zamieszczenia zdjęcia nie nawiązującego do tematyki konkursu.

6. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest firma Suport, ul. Pijarska 9, 40-750 Katowice. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. Zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników poprzez e-mail Organizatora na adres info@jbl.com.pl.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji wiadomością e-mail.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w dniu 28 sierpnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 16.00.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.